Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_comment_status_meta_box-options ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'post_comment_status_meta_box-options', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post WP_Post object of the current post.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the Discussion meta box on the post editing screen.

Źródło

do_action( 'post_comment_status_meta_box-options', $post );  // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores