Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_statuses ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
get_comment_statuses ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of comment statuses.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve all of the WordPress supported comment statuses.

Comments have a limited set of valid status values, this provides the comment status values and descriptions.Źródło

function get_comment_statuses() {
	$status = array(
		'hold'    => __( 'Unapproved' ),
		'approve' => _x( 'Approved', 'comment status' ),
		'spam'    => _x( 'Spam', 'comment status' ),
		'trash'   => _x( 'Trash', 'comment status' ),
	);

	return $status;
}