wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_admin_menu › Działania WordPress Hooks

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( '_network_admin_menu' )
Dostęp:
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the administration menu loads in the Network Admin.

The hook fires before menus and sub-menus are removed based on user privileges.

Źródło

do_action( '_network_admin_menu' );