wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_meta_keys › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
get_meta_keys ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string[]) Array of meta key names.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns a list of previously defined keys.Źródło

function get_meta_keys() {
	global $wpdb;

	$keys = $wpdb->get_col(
		"SELECT meta_key
		FROM $wpdb->postmeta
		GROUP BY meta_key
		ORDER BY meta_key"
	);

	return $keys;
}