Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_author_user_ids ›

Odn/a
Przestarzały3.1.0
get_author_user_ids ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of user IDs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get all user IDs.Źródło

function get_author_user_ids() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0', 'get_users()' );

	global $wpdb;
	if ( !is_multisite() )
		$level_key = $wpdb->get_blog_prefix() . 'user_level';
	else
		$level_key = $wpdb->get_blog_prefix() . 'capabilities'; // wpmu site admins don't have user_levels

	return $wpdb->get_col( $wpdb->prepare("SELECT user_id FROM $wpdb->usermeta WHERE meta_key = %s AND meta_value != '0'", $level_key) );
}