Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._prime_site_caches ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
_prime_site_caches ( $ids, $update_meta_cache = true )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (array) $ids ID list.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 5.1.0

Adds any sites from the given ids to the cache that do not already exist in cache.Źródło

function _prime_site_caches( $ids, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $ids, 'sites' );
	if ( ! empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_sites = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT * FROM $wpdb->blogs WHERE blog_id IN (%s)", join( ',', array_map( 'intval', $non_cached_ids ) ) ) ); // phpcs:ignore WordPress.DB.PreparedSQL.NotPrepared

		update_site_cache( $fresh_sites, $update_meta_cache );
	}
}