Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_print_styles-media-upload-popup ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'admin_print_styles-media-upload-popup' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when admin styles enqueued for the legacy (pre-3.5.0) media upload popup are printed.Powiązane Funkcje: _print_styles, wp_print_styles


Źródło

do_action( 'admin_print_styles-media-upload-popup' );  // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores