wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_popular_importers › WordPress Function

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_get_popular_importers ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (array) Importers with metadata for each.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns a list from WordPress.org of popular importer plugins.Źródło

function wp_get_popular_importers() {
	// Include an unmodified $wp_version.
	require ABSPATH . WPINC . '/version.php';

	$locale      = get_user_locale();
	$cache_key     = 'popular_importers_' . md5( $locale . $wp_version );
	$popular_importers = get_site_transient( $cache_key );

	if ( ! $popular_importers ) {
		$url   = add_query_arg(
			array(
				'locale' => $locale,
				'version' => $wp_version,
			),
			'http://api.wordpress.org/core/importers/1.1/'
		);
		$options = array( 'user-agent' => 'WordPress/' . $wp_version . '; ' . home_url( '/' ) );

		if ( wp_http_supports( array( 'ssl' ) ) ) {
			$url = set_url_scheme( $url, 'https' );
		}

		$response     = wp_remote_get( $url, $options );
		$popular_importers = json_decode( wp_remote_retrieve_body( $response ), true );

		if ( is_array( $popular_importers ) ) {
			set_site_transient( $cache_key, $popular_importers, 2 * DAY_IN_SECONDS );
		} else {
			$popular_importers = false;
		}
	}

	if ( is_array( $popular_importers ) ) {
		// If the data was received as translated, return it as-is.
		if ( $popular_importers['translated'] ) {
			return $popular_importers['importers'];
		}

		foreach ( $popular_importers['importers'] as &$importer ) {
			// phpcs:ignore WordPress.WP.I18n.LowLevelTranslationFunction,WordPress.WP.I18n.NonSingularStringLiteralText
			$importer['description'] = translate( $importer['description'] );
			if ( 'WordPress' !== $importer['name'] ) {
				// phpcs:ignore WordPress.WP.I18n.LowLevelTranslationFunction,WordPress.WP.I18n.NonSingularStringLiteralText
				$importer['name'] = translate( $importer['name'] );
			}
		}
		return $popular_importers['importers'];
	}

	return array(
		// slug => name, description, plugin slug, and register_importer() slug.
		'blogger'   => array(
			'name'    => __( 'Blogger' ),
			'description' => __( 'Import posts, comments, and users from a Blogger blog.' ),
			'plugin-slug' => 'blogger-importer',
			'importer-id' => 'blogger',
		),
		'wpcat2tag'  => array(
			'name'    => __( 'Categories and Tags Converter' ),
			'description' => __( 'Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively.' ),
			'plugin-slug' => 'wpcat2tag-importer',
			'importer-id' => 'wp-cat2tag',
		),
		'livejournal' => array(
			'name'    => __( 'LiveJournal' ),
			'description' => __( 'Import posts from LiveJournal using their API.' ),
			'plugin-slug' => 'livejournal-importer',
			'importer-id' => 'livejournal',
		),
		'movabletype' => array(
			'name'    => __( 'Movable Type and TypePad' ),
			'description' => __( 'Import posts and comments from a Movable Type or TypePad blog.' ),
			'plugin-slug' => 'movabletype-importer',
			'importer-id' => 'mt',
		),
		'rss'     => array(
			'name'    => __( 'RSS' ),
			'description' => __( 'Import posts from an RSS feed.' ),
			'plugin-slug' => 'rss-importer',
			'importer-id' => 'rss',
		),
		'tumblr'   => array(
			'name'    => __( 'Tumblr' ),
			'description' => __( 'Import posts & media from Tumblr using their API.' ),
			'plugin-slug' => 'tumblr-importer',
			'importer-id' => 'tumblr',
		),
		'wordpress'  => array(
			'name'    => 'WordPress',
			'description' => __( 'Import posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags from a WordPress export file.' ),
			'plugin-slug' => 'wordpress-importer',
			'importer-id' => 'wordpress',
		),
	);
}