Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_mu_plugins ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_get_mu_plugins ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (array) Files to include.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve an array of must-use plugin files.

The default directory is wp-content/mu-plugins. To change the default directory manually, define WPMU_PLUGIN_DIR and WPMU_PLUGIN_URL in wp-config.php.Źródło

function wp_get_mu_plugins() {
	$mu_plugins = array();
	if ( ! is_dir( WPMU_PLUGIN_DIR ) ) {
		return $mu_plugins;
	}
	$dh = opendir( WPMU_PLUGIN_DIR );
	if ( ! $dh ) {
		return $mu_plugins;
	}
	while ( ( $plugin = readdir( $dh ) ) !== false ) {
		if ( substr( $plugin, -4 ) == '.php' ) {
			$mu_plugins[] = WPMU_PLUGIN_DIR . '/' . $plugin;
		}
	}
	closedir( $dh );
	sort( $mu_plugins );

	return $mu_plugins;
}