Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_time_format ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_time_format ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for time formatting.Źródło

function wp_ajax_time_format() {
	wp_die( date_i18n( sanitize_option( 'time_format', wp_unslash( $_POST['date'] ) ) ) );
}