Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._update_generic_term_count ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
_update_generic_term_count ( $terms, $taxonomy )
Parametry: (2)
  • (array) $terms List of term taxonomy IDs.
    Wymagane: Tak
  • (object) $taxonomy Current taxonomy object of terms.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Will update term count based on number of objects.

Default callback for the 'link_category' taxonomy.Źródło

function _update_generic_term_count( $terms, $taxonomy ) {
	global $wpdb;

	foreach ( (array) $terms as $term ) {
		$count = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->term_relationships WHERE term_taxonomy_id = %d", $term ) );

		/** This action is documented in wp-includes/taxonomy.php */
		do_action( 'edit_term_taxonomy', $term, $taxonomy->name );
		$wpdb->update( $wpdb->term_taxonomy, compact( 'count' ), array( 'term_taxonomy_id' => $term ) );

		/** This action is documented in wp-includes/taxonomy.php */
		do_action( 'edited_term_taxonomy', $term, $taxonomy->name );
	}
}