Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_update_welcome_panel ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_update_welcome_panel ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for updating whether to display the welcome panel.Źródło

function wp_ajax_update_welcome_panel() {
	check_ajax_referer( 'welcome-panel-nonce', 'welcomepanelnonce' );

	if ( ! current_user_can( 'edit_theme_options' ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	update_user_meta( get_current_user_id(), 'show_welcome_panel', empty( $_POST['visible'] ) ? 0 : 1 );

	wp_die( 1 );
}