Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_get_permalink ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_get_permalink ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler to retrieve a permalink.Źródło

function wp_ajax_get_permalink() {
	check_ajax_referer( 'getpermalink', 'getpermalinknonce' );
	$post_id = isset( $_POST['post_id'] ) ? intval( $_POST['post_id'] ) : 0;
	wp_die( get_preview_post_link( $post_id ) );
}