wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_others_unpublished_posts › WordPress Function

Od2.3.0
Przestarzały3.1.0
get_others_unpublished_posts ( $user_id, $type = 'any' )
Parametry: (2)
  • (int) $user_id User ID to not retrieve posts from.
    Wymagane: Tak
  • (string) $type Optional. Post type to retrieve. Accepts 'draft', 'pending' or 'any' (all). Default 'any'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'any'
Zobacz:
Powrót:
  • (array) List of posts from others.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves editable posts from other users.Źródło

function get_others_unpublished_posts( $user_id, $type = 'any' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0' );

	global $wpdb;

	$editable = get_editable_user_ids( $user_id );

	if ( in_array($type, array('draft', 'pending')) )
		$type_sql = " post_status = '$type' ";
	else
		$type_sql = " ( post_status = 'draft' OR post_status = 'pending' ) ";

	$dir = ( 'pending' == $type ) ? 'ASC' : 'DESC';

	if ( !$editable ) {
		$other_unpubs = '';
	} else {
		$editable = join(',', $editable);
		$other_unpubs = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT ID, post_title, post_author FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND $type_sql AND post_author IN ($editable) AND post_author != %d ORDER BY post_modified $dir", $user_id) );
	}

	return apply_filters('get_others_drafts', $other_unpubs);
}