Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_bookmark ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
get_bookmark ( $bookmark, $output = OBJECT, $filter = 'raw' )
Parametry: (3)
 • (int|stdClass) $bookmark
  Wymagane: Tak
 • (string) $output Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to an stdClass object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: OBJECT
 • (string) $filter Optional, default is 'raw'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'raw'
Powrót:
 • (array|object|null) Type returned depends on $output value.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve Bookmark dataŹródło

function get_bookmark( $bookmark, $output = OBJECT, $filter = 'raw' ) {
	global $wpdb;

	if ( empty( $bookmark ) ) {
		if ( isset( $GLOBALS['link'] ) ) {
			$_bookmark = & $GLOBALS['link'];
		} else {
			$_bookmark = null;
		}
	} elseif ( is_object( $bookmark ) ) {
		wp_cache_add( $bookmark->link_id, $bookmark, 'bookmark' );
		$_bookmark = $bookmark;
	} else {
		if ( isset( $GLOBALS['link'] ) && ( $GLOBALS['link']->link_id == $bookmark ) ) {
			$_bookmark = & $GLOBALS['link'];
		} elseif ( ! $_bookmark = wp_cache_get( $bookmark, 'bookmark' ) ) {
			$_bookmark = $wpdb->get_row( $wpdb->prepare( "SELECT * FROM $wpdb->links WHERE link_id = %d LIMIT 1", $bookmark ) );
			if ( $_bookmark ) {
				$_bookmark->link_category = array_unique( wp_get_object_terms( $_bookmark->link_id, 'link_category', array( 'fields' => 'ids' ) ) );
				wp_cache_add( $_bookmark->link_id, $_bookmark, 'bookmark' );
			}
		}
	}

	if ( ! $_bookmark ) {
		return $_bookmark;
	}

	$_bookmark = sanitize_bookmark( $_bookmark, $filter );

	if ( $output == OBJECT ) {
		return $_bookmark;
	} elseif ( $output == ARRAY_A ) {
		return get_object_vars( $_bookmark );
	} elseif ( $output == ARRAY_N ) {
		return array_values( get_object_vars( $_bookmark ) );
	} else {
		return $_bookmark;
	}
}