Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_archive_template ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_archive_template ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Full path to archive template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve path of archive template in current or parent template.

The template hierarchy and template path are filterable via the {@see '$type_template_hierarchy'} and {@see '$type_template'} dynamic hooks, where $type is 'archive'.Źródło

function get_archive_template() {
	$post_types = array_filter( (array) get_query_var( 'post_type' ) );

	$templates = array();

	if ( count( $post_types ) == 1 ) {
		$post_type   = reset( $post_types );
		$templates[] = "archive-{$post_type}.php";
	}
	$templates[] = 'archive.php';

	return get_query_template( 'archive', $templates );
}