Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_post_revision_title ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
wp_post_revision_title ( $revision, $link = true )
Parametry: (2)
 • (int|object) $revision Revision ID or revision object.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $link Optional, default is true. Link to revisions's page?
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Powrót:
 • (string|false) i18n formatted datetimestamp or localized 'Current Revision'.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve formatted date timestamp of a revision (linked to that revisions's page).Źródło

function wp_post_revision_title( $revision, $link = true ) {
	$revision = get_post( $revision );
	if ( ! $revision ) {
		return $revision;
	}

	if ( ! in_array( $revision->post_type, array( 'post', 'page', 'revision' ) ) ) {
		return false;
	}

	/* translators: Revision date format, see https://secure.php.net/date */
	$datef = _x( 'F j, Y @ H:i:s', 'revision date format' );
	/* translators: %s: Revision date. */
	$autosavef = __( '%s [Autosave]' );
	/* translators: %s: Revision date. */
	$currentf = __( '%s [Current Revision]' );

	$date   = date_i18n( $datef, strtotime( $revision->post_modified ) );
	$edit_link = get_edit_post_link( $revision->ID );
	if ( $link && current_user_can( 'edit_post', $revision->ID ) && $edit_link ) {
		$date = "<a href='$edit_link'>$date</a>";
	}

	if ( ! wp_is_post_revision( $revision ) ) {
		$date = sprintf( $currentf, $date );
	} elseif ( wp_is_post_autosave( $revision ) ) {
		$date = sprintf( $autosavef, $date );
	}

	return $date;
}