Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_original_referer ›

Od2.0.4
Przestarzałyn/a
wp_get_original_referer ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string|false) False if no original referer or original referer if set.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve original referer that was posted, if it exists.Źródło

function wp_get_original_referer() {
	if ( ! empty( $_REQUEST['_wp_original_http_referer'] ) && function_exists( 'wp_validate_redirect' ) ) {
		return wp_validate_redirect( wp_unslash( $_REQUEST['_wp_original_http_referer'] ), false );
	}
	return false;
}