Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_http_headers ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
wp_get_http_headers ( $url, $deprecated = false )
Parametry: (2)
  • (string) $url URL to retrieve HTTP headers from.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $deprecated Not Used.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Powrót:
  • (bool|string) False on failure, headers on success.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve HTTP Headers from URL.Źródło

function wp_get_http_headers( $url, $deprecated = false ) {
	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.7.0' );
	}

	$response = wp_safe_remote_head( $url );

	if ( is_wp_error( $response ) ) {
		return false;
	}

	return wp_remote_retrieve_headers( $response );
}